top of page

ANVÄNDARVILLKOR FÖR VIMMERBY ADVENTURE

Välkommen till Vimmerby Adventure! För att säkerställa en säker och njutbar upplevelse för alla besökare, ber vi dig vänligen läsa igenom och godkänna följande användarvillkor innan du deltar i våra aktiviteter:

1. Allmänna Bestämmelser

 • Åtkomst: Endast personer som har godkänt dessa villkor och registrerat sig på rätt sätt får tillträde till banan.

 

 • Säkerhetsutbildning: Alla deltagare är skyldiga att genomgå en obligatorisk säkerhetsutbildning med vår kvalificerade personal innan de får tillträde till banan. Denna utbildning täcker användning av all säkerhetsutrustning och banans regler.

 

2. Säkerhet och Utrustning

 • Personlig skyddsutrustning: Fullständig skyddsutrustning som tillhandahålls av Vimmerby Adventure måste användas under hela aktiviteten. Detta inkluderar hjälm, sele och alla andra komponenter som krävs.

 

 • Inspektion av utrustning: Vår personal kommer att utföra en grundlig kontroll av all säkerhetsutrustning innan användning. Deltagarna får inte modifiera eller ta bort utrustning under aktivitetens gång utan personalens tillstånd.

 

3. Hälsa och Fysiska Krav

 • Medicinska tillstånd: Du måste informera personalen om eventuella medicinska tillstånd som kan påverka din förmåga att säkert genomföra aktiviteten, inklusive men inte begränsat till kardiovaskulära sjukdomar, epilepsi, ryggproblem eller andra rörelsehinder.

 

 • Fysisk förmåga: Deltagande kräver en rimlig nivå av fysisk förmåga. Aktiviteten är inte rekommenderad för personer som inte kan hantera fysisk ansträngning eller höjder.

 

 

 

4. Ansvarsbegränsning och Skadelöshållning

 • Riskförståelse: Genom att delta i Vimmerby Adventure aktiviteter förstår du de inneboende riskerna med höghöjdsbanor och accepterar dessa risker.

 

 • Skadeståndsanspråk: Genom att godkänna dessa villkor friskriver du Vimmerby Adventure från alla anspråk, kostnader, skador och skadestånd som kan uppstå som en följd av olyckor, förutom i de fall där skadan är ett resultat av uppsåtlig eller grov vårdslöshet från Vimmerby Adventure´s sida.

 

 

5. Droger och Alkoholpolicy

 

 • Förbud mot substanser: Det är strikt förbjudet att konsumera alkohol eller använda någon form av narkotiska substanser före eller under deltagande i våra aktiviteter. Besökare som uppvisar tecken på påverkan kommer inte att tillåtas delta och kan bli ombedda att lämna området.

 

 • Säkerhetsrisk: Alkohol och droger kan allvarligt försämra ditt omdöme och din motorik, vilket ökar risken för olyckor både för dig och andra när du befinner dig på höghöjdsbanan. För din och andras säkerhet, vänligen respektera denna policy.

 

 

 • Ansvar: Deltagare ansvarar för att upprätthålla nykterhet och drogfrihet under hela sitt besök. Vi förbehåller oss rätten att genomföra slumpmässiga tester och neka tillträde till personer som misstänks vara påverkade.

 

 

 

 

6. Övriga Bestämmelser

 • Uppförande: Deltagare förväntas följa alla anvisningar från personalen och uppvisa respektfullt beteende mot andra deltagare.

 

 • Ändringar av Villkor: Vimmerby Adventure förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera och ändra dessa villkor. Den senaste versionen av villkoren är alltid tillgänglig på vår webbplats.

 

Genom att boka en tid och delta i aktiviteter hos Vimmerby Adventure bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor.

TERMS AND CONDITIONS FOR VIMMERBY ADVENTURE

Welcome to Vimmerby Adventure! To ensure a safe and enjoyable experience for all visitors, please read and accept the following terms and conditions before participating in our activities:

 1. General Provisions

 

 • Access: Only individuals who have accepted these terms and registered properly will be granted access to the course.

 

 • Safety Training: All participants are required to undergo mandatory safety training with our qualified staff before gaining access to the course. This training covers the use of all safety equipment and the rules of the course.

 

  2.  Safety and Equipment

 

 • Personal Protective Equipment: Complete protective equipment provided by Vimmerby Adventure must be used throughout the activity. This includes a helmet, harness, and all other required components.

 

 • Equipment Inspection: Our staff will perform a thorough inspection of all safety equipment before use. Participants must not modify or remove equipment during the activity without staff permission.

 

 

  3. Health and Physical Requirements

 

 • Medical Conditions: You must inform the staff of any medical conditions that may affect your ability to safely carry out the activity, including but not limited to cardiovascular diseases, epilepsy, back problems, or other mobility impairments.

 

 • Physical Ability: Participation requires a reasonable level of physical ability. The activity is not recommended for individuals who cannot handle physical exertion or heights.

 

 

  4.  Limitation of Liability and Indemnification

 

 • Risk Understanding: By participating in Vimmerby Adventure activities, you understand the inherent risks associated with high-altitude courses and accept these risks.

 

 • Claims for Damages: By accepting these terms, you release Vimmerby Adventure from all claims, costs, damages, and compensation that may arise because of accidents, except in cases where the damage is a result of intentional or gross negligence on the part of Vimmerby Adventure.

 

 

  5.  Drugs and Alcohol Policy

 

 • Substance Prohibition: It is strictly forbidden to consume alcohol or use any form of narcotics before or during participation in our activities. Visitors showing signs of influence will not be allowed to participate and may be asked to leave the area.

 

 • Safety Risk: Alcohol and drugs can seriously impair your judgment and motor skills, increasing the risk of accidents for both you and others when you are on the high-altitude course. For your safety and the safety of others, please respect this policy.

 • Responsibility: Participants are responsible for maintaining sobriety and drug-freeness throughout their visit. We reserve the right to deny access to individuals suspected of being under the influence.

 

 

  6.  Additional Provisions

 

 • Conduct: Participants are expected to follow all instructions from the staff and show respectful behavior towards other participants.

 

 • Changes to Terms: Vimmerby Adventure reserves the right to update and change these terms at any time. The latest version of the terms is always available on our website.

By booking a time and participating in activities at Vimmerby Adventure, you confirm that you have read, understood, and accepted these terms.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR VIMMERBY ADVENTURE

Willkommen beim Vimmerby Adventure! Um allen Besuchern ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden Nutzungsbedingungen, bevor Sie an unseren Aktivitäten teilnehmen:

 1. Allgemeine Bestimmungen

 

 • Zugang: Nur Personen, die diese Bedingungen akzeptiert und sich ordnungsgemäß registriert haben, erhalten Zutritt zur Anlage.

 

 • Sicherheitstraining: Alle Teilnehmer müssen vor dem Zugang zur Anlage ein obligatorisches Sicherheitstraining mit unserem qualifizierten Personal absolvieren. Dieses Training umfasst die Benutzung aller Sicherheitsausrüstungen und die Regeln der Anlage.

 

 

  2.  Sicherheit und Ausrüstung

 

 • Persönliche Schutzausrüstung: Die vollständige, von Vimmerby Adventure bereitgestellte Schutzausrüstung muss während der gesamten Aktivität verwendet werden. Dazu gehören Helm, Gurt und alle anderen erforderlichen Komponenten.

 

 • Ausrüstungsprüfung: Unser Personal führt eine gründliche Überprüfung aller Sicherheitsausrüstungen vor dem Gebrauch durch. Teilnehmer dürfen die Ausrüstung während der Aktivität ohne Erlaubnis des Personals nicht modifizieren oder entfernen.

  3.  Gesundheit und körperliche Anforderungen

 

 • Medizinische Zustände: Sie müssen das Personal über jegliche medizinischen Zustände informieren, die Ihre Fähigkeit, die Aktivität sicher durchzuführen, beeinträchtigen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Epilepsie, Rückenprobleme oder andere Bewegungseinschränkungen.

 

 

 • Körperliche Fähigkeiten: Die Teilnahme erfordert ein angemessenes Maß an körperlicher Fähigkeit. Die Aktivität wird Personen, die körperliche Anstrengungen oder Höhen nicht bewältigen können, nicht empfohlen.

 

 

  4.  Haftungsbeschränkung und Schadloshaltung

 

 • Risikoverständnis: Durch die Teilnahme an den Aktivitäten des Vimmerby Adventure erkennen Sie die inhärenten Risiken von Hochseilgärten an und akzeptieren diese Risiken.

 

 • Schadensersatzansprüche: Durch die Akzeptanz dieser Bedingungen stellen Sie Vimmerby Adventure von allen Ansprüchen, Kosten, Schäden und Entschädigungen frei, die infolge von Unfällen entstehen können, außer in Fällen, in denen der Schaden auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von Vimmerby Adventure zurückzuführen ist.

 

 

  5.  Drogen- und Alkoholrichtlinien

 

 • Verbot von Substanzen: Es ist strengstens untersagt, vor oder während der Teilnahme an unseren Aktivitäten Alkohol zu konsumieren oder jegliche Form von Betäubungsmitteln zu verwenden. Besucher, die Anzeichen von Beeinflussung zeigen, dürfen nicht teilnehmen und können aufgefordert werden, das Gelände zu verlassen.

 

 • Sicherheitsrisiko: Alkohol und Drogen können Ihr Urteilsvermögen und Ihre Motorik erheblich beeinträchtigen, was das Unfallrisiko für Sie und andere erhöht, wenn Sie sich auf dem Hochseilgarten befinden. Bitte respektieren Sie diese Richtlinie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer.

 

 • Verantwortung: Teilnehmer sind dafür verantwortlich, während ihres gesamten Besuchs nüchtern und drogenfrei zu bleiben. Wir behalten uns das Recht vor, Personen den Zutritt zu verweigern, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter Einfluss stehen.

 

 

  6.  Weitere Bestimmungen

 

 • Verhalten: Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie alle Anweisungen des Personals befolgen und sich gegenüber anderen Teilnehmern respektvoll verhalten.

 

 • Änderungen der Bedingungen: Vimmerby Adventure behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu aktualisieren und zu ändern. Die neueste Version der Bedingungen ist immer auf unserer Webseite verfügbar.

Indem Sie eine Zeit buchen und an den Aktivitäten von Vimmerby Adventure teilnehmen, bestätigen Sie, dass Sie diese Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR VIMMERBY ADVENTURE

Welkom bij Vimmerby Adventure! Om een veilige en plezierige ervaring voor alle bezoekers te waarborgen, lees en accepteer de volgende gebruiksvoorwaarden voordat u deelneemt aan onze activiteiten:

 

 1. Algemene Bepalingen

  • Toegang: Alleen personen die deze voorwaarden hebben geaccepteerd en zich correct hebben geregistreerd, krijgen toegang tot het parcours.

 

 • Veiligheidstraining: Alle deelnemers zijn verplicht om een verplichte veiligheidstraining te volgen met ons gekwalificeerd personeel voordat ze toegang krijgen tot het parcours. Deze training omvat het gebruik van alle veiligheidsuitrusting en de regels van het parcours.

 

 

  2.  Veiligheid en Uitrusting

 

 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen: Volledige beschermingsuitrusting die door Vimmerby Adventure wordt verstrekt, moet gedurende de hele activiteit worden gebruikt. Dit omvat een helm, harnas en alle andere vereiste componenten.

 

 • Inspectie van Uitrusting: Ons personeel zal een grondige inspectie van alle veiligheidsuitrusting uitvoeren voordat deze wordt gebruikt. Deelnemers mogen de uitrusting tijdens de activiteit niet wijzigen of verwijderen zonder toestemming van het personeel.

  3.  Gezondheid en Fysieke Vereisten

 

 • Medische Aandoeningen: U moet het personeel informeren over eventuele medische aandoeningen die uw vermogen om de activiteit veilig uit te voeren kunnen beïnvloeden, waaronder maar niet beperkt tot hart- en vaatziekten, epilepsie, rugproblemen of andere mobiliteitsbeperkingen.

 

 • Fysieke Vaardigheid: Deelname vereist een redelijk niveau van fysieke vaardigheid. De activiteit wordt niet aanbevolen voor personen die fysieke inspanning of hoogtes niet aankunnen.

 

 

  4.  Beperking van Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 

 • Risicobegrip: Door deel te nemen aan de activiteiten van Vimmerby Adventure begrijpt u de inherente risico's die verbonden zijn aan hoogteparcoursen en accepteert u deze risico's.

 

 • Schadeclaims: Door deze voorwaarden te accepteren, vrijwaart u Vimmerby Adventure van alle claims, kosten, schade en vergoedingen die kunnen voortvloeien uit ongevallen, behalve in gevallen waarin de schade het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid van Vimmerby Adventure.

 

 

  5.  Drugs- en Alcoholbeleid

 

 • Verbod op Stoffen: Het is ten strengste verboden om alcohol te gebruiken of enige vorm van verdovende middelen te gebruiken voor of tijdens deelname aan onze activiteiten. Bezoekers die tekenen van beïnvloeding vertonen, mogen niet deelnemen en kunnen worden verzocht het terrein te verlaten.

 

 • Veiligheidsrisico: Alcohol en drugs kunnen uw oordeel en motoriek ernstig beïnvloeden, waardoor het risico op ongevallen voor zowel u als anderen toeneemt wanneer u zich op het hoogteparcours bevindt. Respecteer dit beleid alstublieft voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

 • Verantwoordelijkheid: Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van nuchterheid en drugsvrijheid gedurende hun hele bezoek. We behouden ons het recht voor toegang te weigeren aan personen waarvan wordt vermoed dat ze onder invloed zijn.

 

 

  6.  Overige Bepalingen

 

 • Gedrag: Van deelnemers wordt verwacht dat zij alle instructies van het personeel opvolgen en respectvol gedrag tonen tegenover andere deelnemers.

 

 • Wijzigingen in Voorwaarden: Vimmerby Adventure behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment bij te werken en te wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website.

Door een tijd te reserveren en deel te nemen aan de activiteiten bij Vimmerby Adventure, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

bottom of page